Paskambinkite mums +370 609 57605

Marval Baltic logo
Privatumo politika

 

DUOMENŲ VALDYTOJAS
UAB "Marval Baltic", juridinio asmens kodas 303357544, adresas Žalgirio g. 88-502, Vilnius, telefono numeris +370 652 04429, elektroninio pašto adresas info@marvalbaltic.lt, interneto svetainė https://www.marvalbaltic.lt/.   

1.    VARTOJAMOS SĄVOKOS
1.1.    Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kuri pagal asmens duomenų apsaugos teisės aktus laikoma asmens duomenimis.
1.2.    Asmens duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.
1.3.    Bendrovė – UAB "Marval Baltic", juridinio asmens kodas 303357544, adresas Žalgirio g. 88-502, Vilnius.
1.4.    Duomenų valdytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuris vienas ar drauge su kitais nustato duomenų tvarkymo tikslus ir priemones; kai tokio duomenų tvarkymo tikslai ir priemonės nustatyti Europos Sąjungos arba valstybės narės teisės, duomenų valdytojas arba konkretūs jo skyrimo kriterijai gali būti nustatyti Sąjungos arba valstybės narės teise.
1.5.    Duomenų gavėjas - fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuriai atskleidžiami asmens duomenys, nesvarbu, ar tai trečioji šalis ar ne.
1.6.    Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri Duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.
1.7.    Duomenų subjektas – reiškia fizinį asmenį (įskaitant ir Bendrovės darbuotoją), kurio asmens duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti.
1.8.    Paslaugų teikėjai – pagal individualios veiklos pažymas arba autorines ar paslaugų sutartis dirbantys fiziniai ar juridiniai asmenys, kurie teikia Bendrovei su Bendrove sutartas paslaugas.
1.9.    Privatumo politika – šis dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir saugojimo taisyklės, taikomos lankantis Svetainėje, bei Duomenų subjektų teisės ir jų įgyvendinimo tvarka, taikoma Bendrovėje.
1.10.    Sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto Duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.
1.11.    Svetainė – Bendrovės valdomas interneto tinklalapis https://www.marvalbaltic.lt/.
1.12.    Reglamentas - 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).
1.13.    Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.
1.14.    Vidaus administravimas – veikla, kuria užtikrinamas duomenų valdytojo savarankiškas funkcionavimas (struktūros tvarkymas, personalo valdymas, turimų materialinių ir finansinių išteklių valdymas ir naudojimas, raštvedybos tvarkymas).

2.    BENDROSIOS NUOSTATOS
2.1.    Šioje Privatumo politikoje mes pateikiame Jums informaciją apie tai, kaip Bendrovė tvarko duomenų subjektų, turinčių su Bendrove dalykinius santykius, asmens duomenis. Papildoma informacija gali būti pateikta paslaugų ir kitose sutartyse, kurias Jūs sudarysite(-ėte) su Bendrove.
2.2.    Prieš pradedant dalykinius santykius su Bendrove, rekomenduojame atidžiai perskaityti šią Privatumo politiką. Su Privatumo politika galite susipažinti bet kuriuo metu Svetainėje.
2.3.    Asmens duomenų tvarkymą Bendrovėje reglamentuoja Reglamentas, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai bei Bendrovės vidaus teisės aktai.

3.    ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI
3.1.    Tvarkomų asmens duomenų apimtis priklauso nuo Duomenų subjekto užsakomų ar naudojamų paslaugų, ir to, kokią informaciją pateikia Duomenų subjektas, kai užsako ir (ar) naudojasi paslaugomis bei lankosi Svetainėje, pateikia savo duomenis įsidarbinimo Bendrovėje tikslais.
3.2.    Duomenys tvarkomi tik esant teisėto tvarkymo kriterijui – Bendrovės paslaugų teikimo; darbo sutarčių sudarymo ir vykdymo; kai tvarkyti asmens duomenis Bendrovę įpareigoja atitinkami teisės aktai; kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl Bendrovės ar trečios šalies teisėto intereso.
3.3.    Mes siekiame, kad Asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik tokiais tikslais, kuriais renkami, laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo principų ir reikalavimų.
3.4.    Jūs neprivalote pateikti jokių Asmens duomenų, tačiau gali būti, kad tokiu atveju iš dalies ar visiškai negalėsite užmegzti dalykinių santykių su Bendrove.

4.    ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO APIMTIS, TIKSLAI, PAGRINDAS
4.1.    Mes tvarkome asmens duomenis Bendrovės paslaugų pardavimo (įskaitant, bet neapsiribojant, informacinių sistemų diegimą ir priežiūrą, mokymus) tikslais, įdarbinimo, vidaus administravimo, statistikos, žinomumo skatinimo, tiesioginės rinkodaros ir kitais, šioje Privatumo politikoje nurodytais tikslais.
4.2.    Asmens duomenys Bendrovėje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, Duomenų subjektai ir/ar teisės aktai. Įprastai (jei nenurodyta kitaip) asmens duomenys Bendrovėje tvarkomi 10 (dešimt) metų nuo asmens duomenų gavimo. Jei Duomenų subjektas pareiškia prašymą apriboti jo duomenų tvarkymą ir Bendrovė tokį prašymą tenkina, surinkti asmens duomenys toliau Bendrovėje nebetvarkomi, išskyrus surinktų duomenų saugojimą Privatumo politikoje nustatytais terminais. Konkretūs Asmens duomenų tvarkymo, įskaitant saugojimą, terminai yra ar gali būti nurodyti Privatumo politikoje ir/ar Bendrovės vidaus teisės aktuose.
4.3.    Bendrovės klientų asmens duomenys tvarkomi sutarties sudarymo ir vykdymo (įskaitant komunikaciją su klientu) tikslais, asmens duomenų tvarkymo pagrindas – sudarytos sutarties vykdymas. Šiuo tikslu Bendrovė renka šiuos klientų asmens duomenis: duomenų subjekto vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, adresą, jeigu klientas – juridinis asmuo: atstovo vardą, pavardę, pareigas, atstovavimo pagrindą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą bei kitą informaciją, kurią Bendrovei pateikia klientas siekdamas gauti paslaugas. Duomenys tvarkomi tol, kol tinkamu įvykdymu pasibaigia su klientu sudaryta sutartis; po to duomenys saugomi 10 (dešimt) metų siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius Bendrovės reikalavimus bei Bendrovei vykdant teisės aktuose numatytą pareigą dėl dokumentų archyvavimo.
4.4.    Bendrovėje taip pat tvarkomi potencialių klientų asmens duomenys, jiems kreipiantis į Bendrovę pildant Svetainėje esančią užklausos formą ar kreipiantis elektroniniu paštu. Potencialių klientų asmens duomenys tvarkomi sutarties sudarymo tikslu, įskaitant, bet neapsiribojant, tikslą suteikti preliminarią konsultaciją bei pasiūlyti Bendrovės paslaugas. Potencialių klientų asmens duomenų tvarkymo pagrindas – teisėtas interesas. Svetainėje renkamas vardas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, atstovaujamos organizacijos pavadinimas. Potencialiems klientams kreipiantis elektroniniu paštu, Bendrovė taip pat gali tvarkyti ir kitus potencialių klientų asmens duomenis. Duomenys šiuo pagrindu tvarkomi tol, kol su klientu pasirašoma sutartis (po to asmens duomenys tvarkomi remiantis Taisyklių 4.3 punktu) arba potencialus klientas atsisako sudaryti sutartį; po to duomenys saugomi 5 (penkis) metus siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius Bendrovės reikalavimus.
4.5.    Įdarbinimo tikslu Bendrovė tvarko šiuos Asmens duomenis, pateiktus Duomenų subjekto: gyvenimo aprašymas (CV), asmens atvaizdas (nuotrauka), motyvacinis laiškas, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, gyvenamosios vietos adresas, kita Duomenų subjekto kartu pateikiama informacija. Jūsų Asmens duomenys, pateikti Bendrovei kandidatuojant į konkrečią Bendrovėje skelbiamą poziciją, tvarkomi teisėto Bendrovės ir Duomenų subjekto intereso pagrindu. Potencialių Bendrovės darbuotojų asmens duomenys pasibaigus Bendrovės vykdytai atrankai į konkrečią poziciją sunaikinami, jei darbo sutartis su jais nesudaroma. Bendrovė, Jums išreiškus sutikimą, Jūsų asmens duomenis saugos ir tvarkys būsimoms darbuotojų atrankoms ne ilgesnį nei vienerių metų terminą. Apie Asmens duomenų saugojimo terminą bei sutikimo išreiškimo galimybes kandidatai informuojami pirmo kontakto metu žodžiu ar elektroniniu paštu (jei potencialus darbuotojas į Bendrovę kreipiasi elektroniniu paštu). Visą duomenų saugojimo laikotarpį Bendrovė gali vertinti Jūsų kandidatūrą bei teikti Jums pasiūlymus į darbo vietas Bendrovėje. Jūs turite teisę bet kada atšaukti sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo šiame punkte nurodytu tikslu, aiškiai ir nedviprasmiškai išreikšdamas savo valią raštu Bendrovės darbuotojui. Kandidatų duomenis Bendrovė gali gauti tiesiogiai iš duomenų subjektų ar naudojantis Bendrovės pasirinktais interneto portalais, kuriuose vykdoma darbuotojų paieška ir publikuojami darbo skelbimai.
4.6.    Darbo sutarčių sudarymo, vykdymo ir vidaus administravimo tikslu bendrovė tvarko šiuos Asmens duomenis, pateiktus Duomenų subjekto: vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, gimimo data, asmens kodas, banko sąskaitos numeris, socialinio draudimo numeris, atvaizdas (fotonuotrauka), telefono numeris, elektroninio pašto adresas, informacija, susijusi su darbuotojo sveikatos būkle ir kiti duomenys, būtini Bendrovei, kad ji galėtų tinkamai vykdyti jai, kaip darbdaviui, teisės aktuose numatytas pareigas. Darbuotojų asmens duomenys yra saugomi vadovaujantis Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje, patvirtintoje Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu, nurodytais terminais.
4.7.    Svetainėje pateikiame informaciją apie slapukus (slapukų pagalba ketinamus rinkti asmens duomenis ir surinktų asmens duomenų tvarkymo tikslus, slapukų saugojimo terminą, informacija apie tai, kad naudotojas bet kada savo sutikimą dėl slapukų įrašymo gali atšaukti, kai slapukai įrašomi duomenų subjekto sutikimo pagrindu). Bendrovė sudaro galimybę Jums sutikti dėl slapukų įrašymo į Svetainės lankytojo galinį įrenginį, kai įrašomi funkciniai, stebėjimo, reklaminiai slapukai ir (ar) trečiosios šalies slapukai. Būtinieji slapukai naudojami teisėto intereso pagrindu. Slapukai naudojami Svetainės tobulinimo, rinkodaros kampanijų aktualizavimo, Svetainės lankomumo statistikos ir stebėsenos tikslais, renkant tokią informaciją apie Svetainės lankytojus: naršyklė ir jos versija, kalbos pasirinkimas, vieta, laikas, kurį lankytojas lankėsi Svetainėje. Informacija dėl slapukų naudojimo Jums turi būti suteikta ir Jūsų sutikimas turi būti gautas prieš naudojant slapuką pirmą kartą, t. y. privalo būti išankstinis sutikimas dėl slapuko naudojimo. Tuo atveju, jei sutikimas buvo gautas, ateityje pakartotinai naudojant tą patį slapuką tuo pačiu tikslu sutikimo dar kartą gauti nereikia. Tai galioja ir trečiųjų šalių naudojamų slapukų atžvilgiu.
4.8.    Tiesioginės rinkodaros tikslais Bendrovė tvarko asmens duomenis Jūsų sutikimo pagrindu. Tiesioginės rinkodaros tikslais Bendrovė tvarko šiuos duomenis: asmens subjekto vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris. Duomenys tvarkomi nuo duomenų subjekto sutikimo gavimo 5 (penkis) metus arba iki tol, kol duomenų subjektas atšaukia duotą sutikimą dėl duomenų tvarkymo. Jei duomenų subjektas atšaukia sutikimą dėl duomenų tvarkymo šiame punkte aptartu tikslu (-ais), saugomas tik duomenų subjekto sutikimo davimo faktas 10 (dešimt) metų nuo sutikimo termino pabaigos ar sutikimo atšaukimo siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius Bendrovės reikalavimus.
4.9.    Svetainėje taip pat renkami Svetainės lankytojų duomenys: IP adresas, Svetainės naršymo istorija ir data. Duomenys renkami statistikos tikslais. Svetainės lankytojų statistika analizuojama Google Analytics pagalba. Informacija, surinkta Google Analytics slapukų apie Jūsų svetainės naršymo istoriją, bus perduodama ir saugoma Google.org serveriuose. Slapukų surinkta informacija leidžia užtikrinti patogesnį naršymą Svetainėje, teikti pasiūlymus bei daugiau sužinoti apie mūsų Svetainės lankytojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek Svetainę, tiek ir teikiamas paslaugas. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto Svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie Svetainės. Išsamesnė informacija pateikta adresu www.allaboutcookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html.
4.10.    Bendrovės žinomumo skatinimo tikslais, teisėto intereso pagrindu, Bendrovė valdo paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse, kuriose tvarkomi šie Jūsų asmens duomenys: Jūsų profilis ir kita informacija, tokia, kaip Bendrovės profilio peržiūrėjimo data, komentarai, „Like“, „Follow“ ir pan. paspaudimai. Nors Bendrovė yra sukūrusi ir valdo paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse, informaciją, kurią duomenų subjektas pateikia socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, „Like“, „Follow“ ir pan. paspaudimus, bei kitą komunikaciją) ar kuri gaunama Jums apsilankius Bendrovės profiliuose (įskaitant informaciją gaunamą socialinės žiniasklaidos priemonės naudojamų slapukų pagalba) ar skaitant Bendrovės įrašus socialinės žiniasklaidos tinkle, kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas. Paprastai, socialinio tinklo valdytojas asmens duomenis (net ir tuos, kurie surinkti Bendrovei pasirinkus papildomus paskyros nustatymus), tvarko socialinio tinklo valdytojo nustatytais tikslais, remdamasis socialinio tinklo valdytojo privatumo politika. Socialinių tinklų valdytojai renka informaciją, kokio tipo turinį Jūs matote, ką veikiate socialiniame tinkle, su kokiais asmenimis bendraujate, kaip dažnai ir kiek laiko su jais bendraujate, aktyvumą socialiniame tinkle ir kitą informaciją, įskaitant informaciją apie naudojamą galinį įrenginį. Socialinių tinklų valdytojų privatumo politikos skelbiamos: https://www.facebook.com/policy.php; https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy; https://twitter.com/en/privacy.
4.11.    Bendrovė gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis ir kitais tikslais laikydamasi Reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų ir lokalinių aktų.

5.    SLAPUKŲ POLITIKA

5.1.    Šioje slapukų politikoje rasite informaciją apie tai kas yra slapukai ir kaip mes juos naudojame svetainėje www.marvalbaltic.lt.
5.2.    Kas yra slapukai (angl. cookies)? Slapukas – tai nedidelis tekstinis elementas, įrašomas jūsų įrenginyje, kai apsilankote mūsų svetainėje www.marvalbaltic.lt. Slapukai leidžia interneto svetainei kurį laiką prisiminti informaciją apie jūsų naršymą svetainėje ir atpažinti jus kitą kartą apsilankius svetainėje. Visa tai leidžia mums atskirti jus nuo kitų svetainės lankytojų ir suteikti jums unikalią naršymo patirtį bei galimybę svetaine naudotis patogiai.
5.3.    Kokiu tikslu naudojami slapukai? Slapukus naudojame, kad užtikrintume svetainės pagrindinių paslaugų funkcionalumą, padarytume svetainę patogesnę, kauptume informaciją apie naudojimąsi svetaine. Kai kurie iš slapukų yra reikalingi siekiant užtikrinti, kad svetainė tinkamai veiktų, o kiti padeda pagerinti jo veikimą ir jūsų, kaip svetainės lankytojo, patirtį.
5.4.    Ar visi slapukai atlieka tą pačią funkciją? Ne, slapukai būna skirtingų tipų ir jų panaudojimo būdai skirtingi. Slapukus galima suskirstyti į kategorijas pagal paskirtį, saugojimo laiką ir vietą svetainėje.
5.5.    www.marvalbaltic.lt svetainėje naudojamų slapukų aprašymas:

Pavadinimas Paskirtis Saugojimo laikas
ASP.NET_SessionId Būtinasis slapukas. Iki sesijos pabaigos
__utm.gif Naudojamas rinkti informaciją apie vartotojo naršyklę ir kompiuterį. Iki sesijos pabaigos
__utma Naudojamas rinkti informaciją apie vartotojo apsilankymo svetainėje skaičių. 2 metai
__utmb Naudojamas rinkti informaciją apie vartotojo apsilankymo svetainėje trukmę. 1 diena
__utmc Naudojamas rinkti informaciją apie vartotojo apsilankymo svetainėje trukmę. Iki sesijos pabaigos
__utmt Naudojamas užklausų reguliavimui. 1 diena
__utmz Naudojamas rinkti informaciją apie svetainės paiešką. 6 mėnesiai
_at.hist.# Naudojamas rinkti informaciją apie tai, kaip dažnai vartotojas naudojasi dalinimosi socialiniuose tinkluose įrankiu. Neribojamas
_ga Atsitiktinai sugeneruota reikšmė naudojama vartotojų atskyrimui. 2 metai
_gat Naudojamas užklausos rodikliui reguliuoti. 1 diena
_gid Atsitiktinai sugeneruota reikšmė naudojama vartotojų atskyrimui. 1 diena
collect Naudojamas rinkti informaciją apie vartotojo galinį įrenginį bei elgseną. Iki sesijos pabaigos
__atuvc Naudojamas dalinimosi socialiniuose tinkluose įrankio atnaujinimui. 13 mėnesių
__atuvs Naudojamas dalinimosi socialiniuose tinkluose įrankio atnaujinimui. 1 diena
_at.cww Naudojamas dalinimosi socialiniuose tinkluose įrankio tinkamam veikimui. Neribojamas
at-rand Naudojamas dalinimosi socialiniuose tinkluose įrankio tinkamam veikimui. Neribojamas
loc Naudojamas dalinimosi socialiniuose tinkluose įrankio naudotojo buvimo vietai nustatyti. 13 mėnesių
r/collect Naudojamas rinkti informaciją apie vartotojo galinį įrenginį bei elgseną. Iki sesijos pabaigos
uvc Naudojamas rinkti informaciją apie tai, kaip dažnai vartotojas naudojasi dalinimosi socialiniuose tinkluose įrankiu. 13 mėnesių
xtc Naudojamas rinkti informaciją apie tai, kuo vartotojas dalinasi socialiniuose tinkluose. 13 mėnesių

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6.    Kiek laiko slapukai saugomi? Slapukai gali būti sesijos arba nuolatiniai. Sesijos slapukai ištrinami iš kompiuterio, kai naršyklė uždaroma. Nuolatiniai slapukai yra saugomi kompiuteryje, kol jie bus ištrinti arba jų galiojimo laikas pasibaigs.
5.7.    Kaip pakeisti slapukų nustatymus? Jeigu nesutinkate, kad į jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir slapukus ištrinti. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Išsamesnė informacija pateikta adresu www.allaboutcookies.org.
5.8.    Kaip užtikrinamas jūsų saugumas? Slapukų surinkti jūsų asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis. Vadovaudamiesi teisės aktų reikalavimais mes taikome saugumo priemones, kurios užkirstų kelią neteisėtam jūsų asmens duomenų atskleidimui bei neteisėtam jų panaudojimui.

6.    TVARKOMŲ DUOMENŲ TEIKIMAS KITIEMS SUBJEKTAMS. DUOMENŲ VALDYTOJAI IR TVARKYTOJAI

6.1.    Bendrovė tvarkomų Asmens duomenų neteikia tretiesiems asmenims be išankstinio Duomenų subjekto sutikimo, išskyrus teisės aktų nustatytus atvejus.
6.2.    Duomenų gavėjai ir gavėjų grupės: valstybės įstaigos, teisėsaugos institucijos, auditoriai, teisės ir finansų konsultantai, trečiosios šalys.
6.3.    Jūsų Asmens duomenis gali tvarkyti duomenų tvarkytojai, teikiantys Bendrovei buhalterines, serverių, informacinių sistemų nuomos ir kitas paslaugas.
6.4.    Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti Asmens duomenis tik pagal Bendrovės nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Pasitelkdami duomenų tvarkytojus, mes siekiame užtikrinti, kad ir duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.
6.5.    Jūsų asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti teikiami šiais būdais: raštu, elektroninių ryšių priemonėmis ar kitu, su asmens duomenų valdytojų suderintu būdu.

 

7.    ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS
7.1.    Bendrovė tvarko asmens duomenis vadovaudamasi Reglamente nustatytais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais, įskaitant teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo; tikslo apribojimo; duomenų kiekio mažinimo; tikslumo; saugojimo trukmės apribojimo; vientisumo ir konfidencialumo; atskaitomybės principais.
7.2.    Bendrovė savo vidinių organizacinių ir techninių priemonių pagalba deda visas protingas pastangas užtikrinti, jog Asmens duomenys būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų. Visi Asmens duomenys ir kita Duomenų subjekto pateikta informacija laikoma konfidencialia. Prieigą prie Asmens duomenų turi tik tie Bendrovės darbuotojai bei Bendrovės duomenų tvarkytojai, kuriems ji būtina darbo funkcijoms vykdyti arba paslaugoms teikti.
 
8.    DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS
8.1.    Kiekvienas duomenų subjektas turi šias teises:
8.1.1.    bet kada susipažinti su savo pateiktais Asmens duomenimis kreipdamasis į Bendrovę;
8.1.2.    pateikęs prašymą raštu gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami;
8.1.3.    pateikęs prašymą raštu, elektroniniu paštu reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius Asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių Asmens duomenų tvarkymo veiksmus;
8.1.4.    nesutikti, kad būtų tvarkomi jo Asmens duomenys, išskyrus atvejus, kai šie Asmens duomenys yra tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekia duomenų valdytojas arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami Asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni;
8.1.5.    reikalauti, kad pateikti Asmens duomenys būtų sunaikinti;
8.1.6.    reikalauti, kad būtų apriboti Asmens duomenų tvarkymo veiksmai;
8.1.7.    reikalauti, kad jo paties pateikti Asmens duomenys, jeigu jie tvarkomi jo sutikimo ar sutarties pagrindu, ir jeigu jie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, duomenų valdytojo būtų persiųsti kitam duomenų valdytojui, jeigu tai yra techniškai įmanoma (duomenų perkeliamumas);
8.1.8.    teisę nesutikti, kad būtų taikomas tik automatizuotas duomenų tvarkymas;
8.1.9.    teisę nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais;
8.1.10.    teisę atšaukti duotus sutikimus dėl duomenų tvarkymo;
8.1.11.    teisę dėl Asmens duomenų tvarkymo pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
8.2.    Duomenų subjektas, kreipdamasis į Bendrovę turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar notariškai patvirtintą jo kopiją, o kreipiantis elektrinių ryšių priemonėmis, patvirtinti savo tapatybę elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, kaip tai numatyta teisės aktuose.
8.3.    Prašymas įgyvendinti duomenų subjekto teises turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas, jame turi būti nurodyti duomenų subjekto vardas, pavardė, adresas  ir (ar) kiti kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti ar kuriais pageidaujama gauti atsakymą dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo.
8.4.    Savo teises duomenų subjektas gali įgyvendinti pats arba per atstovą. Asmens atstovas prašyme turi nurodyti savo vardą, pavardę, adresą ir (ar) kitus kontaktinius duomenis ryšiui palaikyti, kuriais asmens atstovas pageidauja gauti atsakymą, taip pat atstovaujamo asmens vardą, pavardę ir nurodyti kitus duomenis, kurie reikalingi duomenų subjekto tinkamam identifikavimui bei pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją.
8.5.    Gavę prašymą, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos mes pateiksime atsakymą. Jei duomenų subjektas kreipiasi nesilaikydamas Taisyklėse nustatytos tvarkos, duomenų subjektas informuojamas apie trūkumus ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo kreipimosi gavimo. Duomenų subjekto prašymas nenagrinėjamas, jei duomenų subjektas neištaiso nurodytų trūkumų ar neinformuoja Bendrovės apie priežastis, kodėl nurodyti trūkumai negali būti pašalinti. Esant objektyvioms aplinkybėms, dėl kurių duomenų subjektas negali pašalinti nurodytų trūkumų, Bendrovė jas įvertinusi, gali priimti duomenų subjekto prašymą ir jį nagrinėti.
8.6.    Bendrovė, veikdama kaip Duomenų valdytojas, turi teisę motyvuotai atsisakyti įgyvendinti Jūsų teises, esant Reglamente nustatytiems pagrindams.
8.7.    Bendrovės veiksmai ar neveikimas, susiję su duomenų subjekto teisių įgyvendinimu, gali būti skundžiami Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, taip pat kompetentingam teismui.
8.8.    Informacija apie Jūsų duomenų tvarkymą Jums teikiama, duomenų tvarkymo teisėtumas ir sąžiningumas tikrinamas, duomenų tvarkymo veiksmai nutraukiami, duomenys sunaikinami neatlygintinai.
8.9.    Prašymą pateikti galite šiais būdais: el. paštu info@marvalbaltic.lt, arba atvykus į biurą adresu Žalgirio g. 94, Vilnius.

9.    BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
9.1.    Privatumo politikos nuostatų vykdymui ir aiškinimui yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
9.2.    Jei kuri nors Privatumo politikos nuostata tampa ar pripažįstama negaliojančia, likusios nuostatos lieka galioti.
9.3.    Ši Privatumo politika galioja nuo jos paskelbimo Svetainėje dienos. Su Privatumo politika Svetainėje galima susipažinti bet kuriuo metu. Ši Privatumo politika nėra laikoma Bendrovės ir Jūsų susitarimu dėl Asmens duomenų tvarkymo. Šia Privatumo politika Bendrovė Jus informuoja apie Jūsų asmens duomenų tvarkymo principus Bendrovėje. Mes galime bet kada pakeisti Privatumo politiką. Visi Privatumo politikos pakeitimai yra skelbiami Svetainėje. Privatumo politikos pakeitimai ir (ar) papildymai įsigalioja po jų paskelbimo Svetainėje momento. Rekomenduojame reguliariai peržiūrėti mūsų Privatumo politiką.

 

Neribotos galimybės su Marval...

Kad ir kokie būtų jūsų siekiai, mes turime technologijas, žmones ir žinias, reikalingas jiems įgyvendinti.

Mes žinome, kad jums gali kilti klausimų...

Aš norėčiau gauti rinkodaros pranešimus iš Marval šiais būdais:


 • Pasiteirauti dėl
  demonstracijos

  Pademonstruosime MSM sistemos privalumus, leidžančius pagerinti teikiamų paslaugų kokybę, padidinti klientų pasitenkinimą ir sumažinti kaštus

 • Klientų
  sėkmės istorijos

  Susipažinkite, kaip organizacijos visame pasaulyje naudoja Marval MSM sistemą, padedančią išspręsti labiausiai kritinius IT paslaugų valdymo iššūkius

 • Susisiekti su
  Marval Baltic

  Kartu aptarkime, kaip galima būtų pagerinti jūsų teikiamų paslaugų kokybę